Trabajando con enduido

Con Josefina Lopez Muro, 3ra seccion A Turno Mañana

IMG-20170426-WA
IMG-20170426-WA
IMG-20170426-WA
IMG-20170426-WA
IMG-20170426-WA
IMG-20170426-WA
IMG-20170426-WA
IMG-20170426-WA
IMG-20170426-WA
IMG-20170426-WA
IMG-20170426-WA
IMG-20170426-WA
IMG-20170426-WA
IMG-20170426-WA
IMG-20170426-WA
IMG-20170426-WA
IMG-20170426-WA
IMG-20170426-WA
IMG-20170426-WA
IMG-20170426-WA